İş Hukuku

İşçi & İşveren için

İş Sözleşmesinin Feshi

Feshetme yoluyla bir iş ilişkisi sonlandırılmak istenmekte. Feshetme ihbar sürelerine uyma koşuluyla sözleşmeye uygun feshetme ve olağanüstü feshetme olarak ayrışabilir. Ayrıca fesih nedenine bağlı olarak çeşitli feshetme türleri olarak ayrılırlar. İşten çıkarılma tutum nedeniyle mi, şahıs nedeniyle mi yada işletme durumu nedeniyle mi gerçekleştirilmiştir?

Feshetme durumları katı yasalara tabidir ve işveren olarak olabildiğince hatasız bir fesih beyanında bulunma sizi ciddi anlamda ilgilendiriyor olmalıdır. Genel ve aynı zamanda özel sözleşme feshinden korunma güvencesi dolayısıyla bu tür iş ilişkilerini sonlandırma her iki taraf – İşveren & İşçi – yönünden de çok iyi düşünülmelidir.

Kanuna aykırı olarak feshetme durumuna karşı sözleşme feshinden korunma güvencesi davasında Bay Avukat Çelebi sizin çıkarlarınızı kollayarak savunmanızı üstlenir ve mahkeme yoluyla ya da mahkeme dışı hakkınıza ulaşmanızı sağlar.

İhtar, sözleşme feshi veya tazminata ilişkin sorunlarınız mı var? İş hukuku günlük yaşamda en önemli hukuk alanlarından biri olarak gözetilebilir. Bir iş ilişkisinin başlaması bir işçi için maddi güvencesi dolayısıyla önemlidir. Zira yapılan iş sözleşmeleri dahi uzun vadeli anlaşmazlıkların çıkış noktasını oluşturabiliyor.

İş sözleşmesini avukat aracılığı ile düzenlemek

Bilhassa küçük işletmeler – iş sözleşmesinde muhtemelen zarar veren veya belirsiz ifade edilmiş şartlara dayanan – kanuni çekişmeleri çokta göze alamazlar. Bundan dolayı Gelsenkirchen’den Avukat Çelebi işverenlere iş sözleşmelerinin düzenlenmesinde / tasarlanmasında desteğini sunar. Her iki taraf için de adil koşullar oluşturan hukuki açıdan emniyetli sözleşme şartları uzun vadeli uyumlu bir çalışma ortamı sağlar.

Bu içeriksel değerlendirme şekillerinin yanısıra bir iş sözleşmesinin ne zaman geçerlilik kazandığı da dikkate alınır. Sözleşme taraflarının her ikisi de (burada söz konusu işveren ve işçi) ilişkin olarak birbiri ile örtüşen irade beyanları vermesi durumunda bir sözleşmenin gerçekleştiğinden yola çıkılır. Bir iş söleşmesinin yazılı bir şekilde yapılması mecburiyet taşımaz zira karşılıklı haklar ve yükümlülüklere ilişkin delillerin mevcudiyeti için Avukat Çelebi bu yöntemi önermemektedir. Bu durumda işçiler de yazılı bir sözleşmeyi tercih edecektir.

İşveren ihtar beyanı yaptığı taktirde

Yönetici olarak mutlak ilgi alanınızdadır işçilerin görevlerini yerine getirmesi. Neticede çalışanların hepsi sunulan hizmetlerin düzgün işlemesinde ve işletme dahili çıkarlarda etken durumdadır. Eğer bir çalışan tutumu ile sözleşme koşullarına aykırılık gösterdiği tespit edilirse bir ihtar beyanında bulunmak hakkınız dahilindedir. Bunun öncelikle eğitici bir karakteri olmalıdır ve hiç bir şekilde baskı kurma aracı olarak kötüye kullanılmamalıdır. Avukat Çelebi bir ihtar beyanında bulunmayı düşündüğünüz taktirde buna ilişkin imkanlarla ve yöntemle ilgili severek bilgi verir. Ayrıca ihtar beyanı tutum nedeniyle sözleşme feshine olağan önkoşuldur!

 
clbi-glkn 2022-08-11 wid-55 drtm-bns 2022-08-11